Mayalarp Academy

รับสมัครเยาวชนชายและ หญิง อายุ 6 ถึง 12 ปี เข้ารับการฝึกฟุตบอลขั้นพื้นฐาน และเรียนอย่างถูกวิธี ฝึกสอนโดยโค้ชชาวญี่ปุ่น